Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Στον ιστότοπο www.rouvaliswinery.gr διατίθενται προς πώληση επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε.» με έδρα τον Σελινούντα Αιγίου και ταχυδρομικό κώδικα 25100, Α.Φ.Μ. 094321446, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ, Αρ. ΓΕΜΗ 36256516000, τηλ. +30 26910 29415 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@rouvaliswinery.gr.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν την περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο www.rouvaliswinery.gr, τη χρήση αυτού και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, την πολιτική παράδοσης και τυχόν επιστροφής των προϊόντων που προβάλλονται στον ιστότοπο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών. Πριν από την πλοήγησή σας και την πραγματοποίηση των αγορών σας, σας καλούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Η πλοήγησή σας στο www.rouvaliswinery.gr, καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας, σημαίνει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστείλετε σχετική ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rouvaliswinery.gr πριν από την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Άλλως, οποιαδήποτε ενέργειά σας στον παρόντα δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένης της απλής περιήγησης σε αυτόν, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων από εσάς.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων, οποτεδήποτε επιλέξει και χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον παρόντα δικτυακό τόπο εγκαίρως για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση των όρων, ενώ η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Επιπλέον, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr αναιτιολόγητα ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.

2. Όροι χρήσης

Η χρήση του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μη προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που βλάπτουν ή μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την εταιρεία ή/και τους χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου. Δικαίωμα χρήσης του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr έχουν όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών ή της ηλικίας που ορίζεται από τον νόμο για τη νόμιμη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους. Σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς απαγορεύει ρητά την είσοδο χρηστών που δεν πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που γίνει χρήση από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, ευθύνη φέρουν αποκλειστικά τα ίδια και οι κηδεμόνες τους.
Με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την αλόγιστη χρήση αλκοολούχων ποτών, και την προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι νέοι, από την αλόγιστη χρήση, η εταιρεία μας εφαρμόζει πιστά το «Σχέδιο Αρχών Αυτοδέσμευσης σχετικά με τη Διαφήμιση των Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών» που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Υγείας και της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.wineinmoderation.eu.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr -φωτογραφίες και περιγραφές προϊόντων, εμπορικά σήματα, λογότυπα, άρθρα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, σχέδια, εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, η μορφοποίησή του (layout) και κάθε τι άλλο- αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Τυχόν αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, φορέων κ.λπ. αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή άλλη ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται στον επισκέπτη αποκλειστικά για προσωπική του χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται από τον χρήστη για περαιτέρω εμπορικούς σκοπούς.
Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.rouvaliswinery.gr, καθώς και το δικαίωμα τροποποίησης των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των χρηστών του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπου και των πελατών της. Δεν γνωστοποιούμε πληροφορίες και προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να παρασχεθεί μια υπηρεσία, όπως για τις ανάγκες παράδοσης ενός προϊόντος ή κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο, π.χ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, δικαστικής απόφασης κ.λπ. Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr γίνεται σύμφωνα με όλους τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας που αφορούν την προστασία δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε συναφή και πρόσφορα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και την εκτέλεση αγοραπωλησιών μέσω του ιστοτόπου μας.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι:
• Το όνομα, το επίθετο και η διεύθυνση για την τιμολόγηση και αποστολή του προϊόντος.
• Τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή της πληρωμής.
• Ένας αριθμός τηλεφώνου ως μέσο επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας.
• Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.

Με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας ως μέλους σε αυτόν ή την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή την εγγραφή σας στη λίστα του ενημερωτικού μας δελτίου/newsletter δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα πολιτική που αφορά τα προσωπικά δεδομένα και παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου:
α) να σας αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που μας έχετε δηλώσει, ειδοποιήσεις που αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή εκτέλεση της παραγγελίας σας,
β) να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία/newsletters για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου μας. Τη συγκατάθεση αυτή μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με την εταιρεία μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας».

Η εταιρεία μας δεν αποθηκεύει δεδομένα και στοιχεία πιστωτικών καρτών, τα οποία τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη αποκλειστικά και μόνον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής δια μέσου του δικού του ιστότοπου όπου γίνεται η επεξεργασία και η εκτέλεση κάθε πληρωμής. Το ίδιο ισχύει και για δεδομένα πληρωμών, τα οποία χρησιμοποιούνται από online παρόχους πληρωμών, όπως π.χ. το PayPal.
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων ορίζεται από τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, επομένως τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή τη σύμβαση.
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Τα δεδομένα του λογαριασμού σας διατηρούνται για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίδετε με σκοπό να σας παράσχουμε μια υπηρεσία, διατηρούνται όσο χρόνο χρειάζεται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.
Ο δικτυακός τόπος www.rouvaliswinery.gr δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους και να μη διαβιβάζει/γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους νόμους που προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συμβάλλουν αναγκαία στην εκτέλεση των παραγγελιών σας, όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι εμπλέκονται στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, και εταιρίες μεταφορών που χρησιμοποιούν απαραίτητα δεδομένα για την αποθήκευση και μεταφορά της παραγγελίας. Όσο είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο www.rouvaliswinery.gr, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την εταιρεία μας μόνον όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Ορισμένες ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν session cookies (εργαλεία διευκόλυνσης), προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση και την περιήγησή σας στην πλατφόρμα του.
Αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης του δικτυακού τόπου μας, διαγράφονται και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας, καθώς και τα session cookies που εγκαταστάθηκαν στον Η/Υ σας. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι όσα ορίζονται εκ του νόμου (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).
Ο δικτυακός τόπος www.rouvaliswinery.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών και επικοινωνίας μαζί σας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr, είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συναίνεσής σας, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων.
Ο δικτυακός τόπος www.rouvaliswinery.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε -υλική ή μη- ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rouvaliswinery.gr. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

5. Εγγραφή στον δικτυακό τόπο www.rouvaliswinery.gr

5.1. Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στο www.rouvaliswinery.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την καταχώρηση παραγγελίας, πρέπει να είναι ορθά και αληθή. Οποιαδήποτε αλλαγή σ΄αυτά θα πρέπει να καταχωρηθεί, ώστε να είναι πάντοτε επικαιροποιημένα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρείας μαζί σας για την εκτέλεση των παραγγελιών και λοιπών υποχρεώσεων απέναντί σας, και είστε υπεύθυνοι για την ορθότητά τους. Σε περίπτωση λανθασμένης εκτέλεσης παραγγελίας, η οποία οφείλεται σε μη έγκυρη καταχώρηση στοιχείων από εσάς ή σε μη επικαιροποίησή τους, η εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη απέναντί σας.

5.2. Εγγραφή χρήστη

Κατά την πρώτη υποβολή παραγγελίας στην εταιρεία μας, θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr με σκοπό τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου σας και τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, Username (Όνομα χρήστη) και Password (Κωδικό Πρόσβασης). Επιπλέον, ύστερα από δική σας συγκατάθεση/συναίνεση, δικαιούστε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του οινοποιείου Ρούβαλη, προκειμένου να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Αμέσως μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.

6. Αγορές προϊόντων

6.1. Παραγγελία

Η παραγγελία επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται μέσω του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr με την επιλογή της καρτέλας Wine Shop, που λειτουργεί ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.
Μπορείτε επίσης να προβείτε σε τηλεφωνική παραγγελία καλώντας στο +30 26910 24915 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 π.μ.-16.00 μ.μ.) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@rouvaliswinery.gr. Στον ιστότοπο www.rouvaliswinery.gr πλοηγείστε ελεύθερα και επιλέγετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος/υπηρεσίας και από εκεί τα προσθέτετε στο Καλάθι Ηλεκτρονικών Αγορών. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις αγορές σας προσθέτοντας και άλλα προϊόντα/υπηρεσίες, επιλέγετε τον σύνδεσμο «Συνέχεια Αγορών». Διαφορετικά, προχωρείτε στην εξόφληση της παραγγελίας σας.
Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μεταφέρεστε σε ασφαλή, πιστοποιημένη σύνδεση, όπου σας ζητείται να ορίσετε τα στοιχεία αποστολής, καθώς και τον τρόπο εξόφλησης της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε τα προϊόντα σε άλλον παραλήπτη και σε διαφορετική διεύθυνση, στην καρτέλα «Ολοκλήρωση Παραγγελίας» συμπληρώνετε τα στοιχεία αποπληρωμής της παραγγελίας σας και τη διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποστείλετε το προϊόν. Επίσης, συμπληρώνετε το όνομα του αποστολέα, το όνομα του παραλήπτη και προαιρετικά ένα μήνυμα προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση του παραλήπτη του προϊόντος είναι διαφορετική από τη διεύθυνση αποστολής του παραστατικού τιμολόγησης.
Παραγγελίες προς το εξωτερικό δεν γίνονται δεκτές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 26910 29415 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rouvaliswinery.gr, για να σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας εκτός Ελλάδας.

6.2. Πληρωμή

Οι τρόποι εξόφλησης μιας παραγγελίας είναι:

• Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα
Με την προϋπόθεση ότι διαθέτετε πιστωτική/χρεωστική Mastercard ή VISA και συμπληρώνοντας τα στοιχεία της κάρτας (CVC/CVV, ονοματεπώνυμο κατόχου), μπορείτε να εξοφλήσετε με απόλυτη ασφάλεια το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας.

• Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να μεταφέρετε το ποσό του συνολικού κόστους της παραγγελίας, το οποίο περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής, σε έναν από τους δύο (2) λογαριασμούς της εταιρείας, εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, διαφορετικά η παραγγελία θεωρείται ότι δεν υποβλήθηκε. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:

NATIONAL BANK OF GREECE IBAN: GR57 0110 3040 0000 3044 7009 538
EUROBANK IBAN: GR92 0260 1520 0006 1020 0819 083

Τα χρήματα που θα εμφανιστούν σε κάποιον από τους παραπάνω λογαριασμούς θα πρέπει να είναι το ακριβές ποσό που αναγράφεται στο τέλος της παραγγελίας σας. Μπορείτε είτε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία κατάθεσης κατά την πραγματοποίηση της τραπεζικής μεταφοράς των χρημάτων, είτε να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rouvaliswinery.gr σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο με το οποίο έγινε η παραγγελία. Η παραγγελία ετοιμάζεται για αποστολή αμέσως μόλις εμφανιστούν τα χρήματα σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας.

• Μέσω της υπηρεσίας PayPal
To Paypal είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών, με την οποία μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Ο λογαριασμός Paypal λειτουργεί σαν online τραπεζικός λογαριασμός. Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή, τα χρήματά σας εμφανίζονται απευθείας στο λογαριασμό Paypal της εταιρείας επιτρέποντάς μας να εκτελέσουμε την παραγγελία σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στο Paypal, μπορείτε να δημιουργήσετε δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Paypal.

6.3. Επιβεβαίωση παραγγελίας

Με την ολοκλήρωση υποβολής της παραγγελίας λαμβάνετε επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6.4. Αποστολή παραγγελίας

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών TNT. Για παραγγελίες άνω των 200,00€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Στις χερσαίες μεταφορές η παράδοση της παραγγελίας γίνεται συνήθως εντός 5 εργάσιμων ημερών. Σε νησιωτικούς προορισμούς, καθώς και σε δυσπρόσιτες περιοχές, ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.

6.5. Εγγύηση ποιότητας

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ιστοτόπου μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και είναι άριστης ποιότητας. Επιπλέον, στους χώρους αποθήκευσης και συντήρησης των προϊόντων τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που θα παραλάβει ο καταναλωτής να βρίσκονται στην ίδια άριστη κατάσταση, υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της αποστολής κατόπιν ειδοποίησης και συγκατάθεσης του πελάτη, σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για τη μεταφορά κρασιών (καύσωνας ή παγετός).

6.6. Επιστροφή προϊόντων

Σε περίπτωση που λάβετε προϊόν διαφορετικό κατ’ είδος ή ποσότητα σε σχέση με αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα, π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης. Εφόσον τηρείται ο προτεινόμενος τρόπος επιστροφής των προϊόντων προς την εταιρεία και διαπιστωθεί το λάθος, τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης της παραγγελίας στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί από τον πελάτη ελαττωματικό, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής του στην εταιρεία, το αργότερο επτά ημέρες μετά από την παραλαβή του, προς έλεγχο και διαπίστωση του ελαττώματος. Απαραίτητη είναι η επισύναψη όλων των αναγκαίων εγγράφων π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, αντικαθίσταται το προϊόν. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντικατάσταση του προϊόντος από την εταιρεία, ακυρώνεται η συναλλαγή και γίνεται επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή της εταιρείας από τον πελάτη. Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν την εταιρεία, όπως και τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρεία έχει το δικαίωμα μη αντικατάστασής τους ή/και μη επιστροφής χρημάτων.

6.7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε και να επιστρέψετε το προϊόν, με δικό σας μέσο και έξοδα, χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει, εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία, η οποία πρέπει να μην είναι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή φθαρμένη, και εφόσον η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς.
Σε περίπτωση που το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης, η οποία δεν διαπιστώνεται αμέσως με την απλή εξέταση του προϊόντος, θα πρέπει να καταβάλετε χρηματική αποζημίωση για τη μείωση της αξίας του, η οποία θα αφαιρεθεί από το τίμημα και για την οποία θα ενημερωθείτε σχετικά, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.

6.7.1. Έλεγχος και επιστροφή χρημάτων

Εφόσον το προϊόν αποσταλεί σε εμάς εντός του οριζόμενου διαστήματος, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση σύμφωνα με τα παραπάνω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει, αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες τραπεζικές ενέργειες, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε εμάς η δήλωση της υπαναχώρησής σας.

6.7.2. Εξαιρέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, όπως π.χ. για προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς σύμφωνα με δικές σας προδιαγραφές ή είναι σαφώς εξατομικευμένα (προσαρμοσμένη ετικέτα), προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή εφόσον διαπιστωθεί προσπάθεια έστω αποσφράγισης ή παρέμβασης, ή για προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

7. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει, τροποποιήσει ή αναστείλει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr εν μέρει ή εν όλω, μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επιπροσθέτως, η εταιρεία δύναται να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί μέσω του ιστότοπου www.rouvaliswinery.gr, καθώς και την τιμολογιακή πολιτική, τις προσφορές ή εκπτώσεις που εφαρμόζει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Ακόμη, δύναται να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr οποτεδήποτε θεωρήσει ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου.
Στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου, η εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές του www.rouvaliswinery.gr να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και να διατηρείται υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του δικτυακού τόπου www.rouvaliswinery.gr ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Επίσης, η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση του ιστότοπου. Εάν παρά τα τηρούμενα μέτρα εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Wine Shop Wine Journal Contact